Debat SV Someren: een nuttige discussie waar de club mee verder kan
Debat SV Someren: een nuttige discussie waar de club mee verder kan

Debat SV Someren: een nuttige discussie waar de club mee verder kan

In Someren valt wat te kiezen. In tegenstelling tot andere gemeenten in de regio zijn er in Someren in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen voldoende debatten waar de verschillende partijen zich presenteren. Op donderdag 15 maart verzamelden de lijsttrekkers zich in een goed gevulde kantine van SV Someren. Antoon Sonnemans – voorzitter van de voetbalclub – schetste voorafgaand aan het debat aan de hand van enkele voorbeelden het belang van de gemeenteraad voor het verenigingsleven. Daarna werd de voetbalarena vrij gemaakt voor de 6 lijsttrekkers.Onder leiding van moderator Wiljan Raijmakers werden er 4 stellingen aan de lijsttrekkers voorgelegd. Rien van Dinther verving deze avond zijn lijsttrekker Arnold Verhofstad.
Louis Swinkels mocht het spits afbijten bij de eerste stelling: “De (jeugd)leden van SV Someren moeten overdag op het sportpark kunnen voetballen”. Louis gaf aan, dat dit wat zijn partij betreft mogelijk moet zijn zolang de velden worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. Hij heeft zelf voetballende kinderen, die buiten de reguliere wedstrijden om ook wel eens een balletje willen trappen. Jongeren moet je de ruimte geven om te bewegen, zeker in de zomerperiode als de competitie stil ligt. Die mening werd gedeeld door de overige lijsttrekkers. De verantwoordelijkheid en het toezicht, liggen dan wel bij de club zelf. Het is belangrijk daarover vooraf goede afspraken te maken. Voorzitter Antoon Sonnemans was verheugd te horen dat de partijen hier zo over denken.

De aanleg van een Panna-veldje – dat volledig wordt bekostigd door de voetbalclub – wordt bemoeilijkt door de noodzakelijke kap van twee bomen. Niet alle lijsttrekkers waren hiervan op de hoogte. Er werd daarom terughoudend gereageerd op mogelijke oplossingsrichtingen. In het algemeen was de teneur wel dat de partijen in principe geen problemen dachten te zien, maar dat e.e.a. wel getoetst moet worden.

In omliggende gemeenten zie je, dat de onderhoudstaken worden overgedragen naar de sportvereniging. De tweede stelling luidde derhalve: “Groot onderhoud is en blijft een taak van de gemeente”. Uit de reacties bleek dat deze discussie binnen de Somerense politiek niet speelt. Als de club het onderhoud goedkoper kan regelen en men is bereid dit zelf te doen, dan is dat geen probleem. Gelet op de terugloop van het aantal vrijwilligers is het echter de vraag, of dit dan een verstandige keuze is. Volgens Marco Stolwijk is men bij SVSH wel bereid om het onderhoud zelf te doen, maar dan onder de voorwaarde dat alle verenigingen dit zelf oppakken. Uit de reactie van Wiljan Raijmakers was op te maken dat men binnen SV Someren hier anders over denkt. Stolwijk pleitte daarom voor het verlaten van de afspraak dat voor alle sportverenigingen hetzelfde zou moeten gelden. Dat was volgens hem de afspraak die er thans onder ligt; of allemaal zelf onderhoud of alles bij gemeente houden.

De maatregelen in het kader van Nix18 beperken de voetbalclub in het genereren van inkomsten. Hoe kijken de lijsttrekkers aan tegen de activiteiten die de voetbalclub organiseert? Louis Swinkels gaf aan, dat het belangrijk is dat er reuring is binnen een club. De extra inkomsten die de activiteiten opleveren kunnen er voor zorgen dat de contributie laag gehouden kan worden. Vervolgens ging de discussie over het gebruik van alcohol bij jongeren onder 18 jaar. Daarbij werd door de lijsttrekkers met name gewezen op het gezondheidsaspect en de mogelijkheden om extra subsidie te krijgen voor activiteiten voor de doelgroep onder 18 jaar, de z.g. frisfeesten.Stelling 3 had betrekking op het uitgaansleven: “Er zijn te weinig evenementen en uitgaansgelegenheden in Someren”. Daarbij werd door de gespreksleider ook gewezen op het soepele beleid, dat in de gemeente Asten wordt gehanteerd in het kader van Nix18. “Heeft het gemeentebestuur de buurgemeente daar op gewezen?” Volgens Guido Schoolmeesters is de Astense burgemeester hier in de afgelopen periode meerdere keren op gewezen. Louis Swinkels gaf aan, dat de sluitingstijden van horecagelegenheden binnen het DAS-gebied beter op elkaar afgestemd moeten worden. Nu sluit men in Someren veel eerder dan in Asten en Deurne. Mogelijk dat in de op te stellen centrumvisie van Someren hier aandacht aan besteed kan worden. De lijsttrekkers waren het er over eens, dat het geen primaire taak van de gemeente is om voor meer horeca in het dorp te zorgen.
Vervolgens richtte de discussie zich op de sfeer in de winkelstraat. Is dit een taak voor OVS, of is het ook een taak voor de gemeente om daar in te investeren? De lijsttrekkers waren het er over eens dat dit gezamenlijk opgepakt moet worden. Louis Swinkels benadrukte nog eens, dat de balans tussen de betrokken partijen verstoord is en dat die ook alleen in gezamenlijkheid hersteld kan worden.

De laatste stelling ging over de verkeersveiligheid naar de sportparken. Er is onlangs een handtekeningenactie gestart om de Potackerweg veiliger te maken. Wiljan Raijmakers vond het vreemd dat de voetbalclub in deze discussie nauwelijks is betrokken. Volgens Jules Klessens was dit een keuze van de raad. Hier waren de overige partijen het niet over eens. Het is een discussie die al vele jaren wordt gevoerd. Alternatieven zijn in de afgelopen jaren ook met de voetbalclub besproken. Vanuit Zùmmers Belang CDA en de Gemeenschapslijst is er enkele keren contact geweest met de initiatiefnemers. Alle lijsttrekkers waren het er overigens over eens, dat de discussie met álle betrokken partijen na de verkiezingen weer snel opgepakt moet worden. Daarbij dient ook aandacht te zijn voor de minimale verlichting op de weg naar het sportpark.

Tot slot van de avond werden de lijsttrekkers in de gelegenheid gesteld in een “one minute pitch” de speerpunten voor de komende vier jaar te presenteren. Voorzitter Antoon Sonnemans sloot het debat af met de woorden dat het een nuttige discussie was waar de club mee verder kan en die voldoende basis biedt voor een goede samenwerking tussen club en gemeente. Een samenwerking die kan leiden tot mooie dingen voor de gemeenschap Someren en de jeugd in het bijzonder.

foto's Eric Driessen