Zùmmers Belang CDA
Zùmmers Belang CDA zonneparken in het buitengebied

Het betoog dat Henny Driessen tijdens hield als onderbouwing van onze keuze is hieronder in tekst te vinden.

De ambitie om als gemeente in 2050 energieneutraal te willen zijn wordt door Zùmmers Belang CDA onderschreven. Dit vraagt een massieve inspanning en het gebruik van duurzame energieopwekking via de zon is een van de manieren hiertoe. Naast wind, biomassa, en geothermie bij de huidige stand der techniek. We hebben als raad, naast het stimuleren en faciliteren van duurzame energie, ook de taak nadrukkelijk te kijken naar de planologische inpassingen. Dus ook wanneer de energie van de zon opgevangen wordt middels zonneparken. Ook draagvlak bij omwonenden is hierin een factor van betekenis.

Het principeverzoek voor de aanleg van een zonnepark van 4 ha aan de Heikantstraat ligt nu voor. Door het college wordt voorgesteld niet in te stemmen met het initiatiefplan om reden dat het plangebied deels in een beekdal gelegen is. Het plan is daarmee strijdig met de in december jongstleden vastgestelde visie. In de cie is het plan al uitgebreid aan de orde geweest. Insprekers van de initiatiefnemers en van het IVN hebben hun toelichting en mening over het plan gegeven. De beide insprekers hadden in onze ogen verschillende opvattingen over de mate van invulling van natuurdoelen in het plan. Middels een memo is hier nu meer duidelijkheid over. Als Zùmmers Belang CDA hebben we voor, tijdens en na de commissie Ruimte vragen gesteld. Over de landschappelijke inpassing, technische aspecten, het beheer van het terrein en ontwikkelde natuur na beëindiging van het gebruik voor zonnepanelen.

Het initiatief aan de Heikantstraat is een plan wat zeker een goede afweging verdiend. Maar niet enkel dit zonnepark, maar ook voor die initiatieven die er inmiddels al zijn of aan zitten te komen in onze gemeente. Een hele hoos volgens het college. Zeker als die niet strijdig zijn met het beleid dat we in december vastgesteld hebben. Zonneparken in het buitengebied leveren een flinke bijdrage aan de gewenste energieneutraliteit. Daarom zeker nodig en gewenst. Maar er kleven ook nadelen aan. Die moeten en mogen ook benoemd worden.

We stellen als Zùmmers Belang CDA dan ook voor, gelet op de grote hoeveelheid initiatieven en de oppervlakten die daarbij aangevraagd worden, om even een pas op de plaats te maken. Absoluut niet om de lokale initiatiefnemers dwars te zitten, maar om een goede afweging te kunnen maken met alle voors en tegens. En dan weer door. Dat levert immers ook nieuwe kansen op. Een afgewogen beleid dat voor iedereen duidelijk en eensluidend is. Er is zeker ruimte in Someren voor zonneparken om aan de eigen opgave te voldoen. Maar waar we ook veel belang aan hechten is een zuinig ruimtegebruik, en draagvlak onder de bevolking. Ook moeten we blijven inzetten op maximale stimulering van het gebruik van geschikte daken voor zonnepanelen. Die lijn is al ingezet bijvoorbeeld met het project de groene zone.

We roepen het college daarom op om snel in samenwerking met de raad, belanghebbenden en geïnteresseerden te komen tot een helder en gedragen afwegingskader. En daar dan ook aan vast te houden vervolgens. Geen hapsnap beleid. Ons voorstel zou daarbij zijn om vooral te kijken waar in Someren zonneparken kunnen liggen. Kansrijke locaties dus. De visie die nu gehanteerd wordt, en die vooral gebaseerd is op landschapskenmerken, zou wat ons betreft tegen het licht gehouden mogen. Gebieden waar het nu niet kan zouden wel wenselijk kunnen zijn met de juiste voorwaarden en andersom. Voor een zuinig ruimtegebruik zouden we moeten streven naar een effectieve dubbelbestemming van de grond. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan een zonnepark met tegelijkertijd een waterbergingsfunctie, een combinatie met windenergie en dergelijke. Ook zonnepanelen op infrastructurele werken komt steeds meer in beeld.