Geen paniekvoetbal op weg naar energieneutraal Someren
Geen paniekvoetbal op weg naar energieneutraal Someren

Het Zùmmers Belang CDA wil geen paniekvoetbal spelen op weg naar een energieneutraal Someren. De energiedoelstellingen die de overheid heeft gesteld, leiden momenteel tot aanvragen en initiatieven van bedrijven om grote zonneparken op Somerense grondgebied aan te leggen. De fractie van het Zùmmers Belang CDA is zich bewust van de noodzaak om stappen te nemen in de energietransitie. Ze gaat die verantwoordelijkheid ook zeker niet uit de weg, maar wil de transitie integraal en zorgvuldig oppakken. “Daarbij moet je je niet laten verleiden tot paniekvoetbal, of het snelle gewin mogelijk maken van een paar grote – vaak internationaal werkende – projectontwikkelaars”, aldus woordvoerder Henny Driessen. “Om te voorkomen dat de gemeente Someren over enkele jaren met de brokken komt te zitten is een lange termijnvisie noodzakelijk. Zorgvuldigheid voor snelheid!”

Verkiezingsprogramma
Het Zùmmers Belang CDA heeft in haar verkiezingsprogramma aangegeven, dat de energietransitie integraal – en indien mogelijk versneld - aangepakt moet worden. Door de terugloop van het aantal agrarische bedrijven ontstaan er nieuwe initiatieven om de vrijgekomen ruimte in te vullen. Het ZB CDA vindt dat er plaats moet zijn voor verbredende activiteiten, maar dat dit niet ten koste mag gaan van de leefbaarheid in het prachtige buitengebied. Someren wil immers in 2020 een toeristische gemeente zijn. Een groene, circulaire en aantrekkelijke gemeente met een florerend buitengebied, mooie natuur, waar het goed wonen, leven en werken is. Hiervoor zijn volgens de fractie duurzame oplossingen nodig met eenduidige regelgeving.

Coalitieakkoord
In het coalitieakkoord 2018-2022 is opgenomen, dat voor het verder verduurzamen van de gemeente een integrale duurzaamheidsvisie ontwikkeld zal worden op weg naar energieneutraliteit. De huidige coalitie heeft afgesproken, dat eerst het plaatsen van zonnepanelen op daken wordt gestimuleerd (bv via een duurzaamheidslening voor inwoners) en onderzoek om te investeren in zonnepanelen op daken van derden. In Someren wordt immers pas 6% van de geschikte daken benut voor zonnepanelen.

Uitgangspunten
Duurzaamheid is één van de vier pijlers uit het verkiezingsprogramma van het Zùmmers Belang CDA. Daar zijn echter wel enkele kernwaarden aan gekoppeld; aandacht voor elkaar (respect voor elkaars mening), werk samen en luister (integrale aanpak en draagvlak) en vernieuwend én realistisch denken. Op basis daarvan – en het coalitieprogramma - heeft het ZB CDA in deze discussie de volgende uitgangspunten geformuleerd:

a) Nu aanpakken wat haalbaar is, maar eveneens ook op langere termijn gewenst is;

b) Een fasering van de totale energietransitie. De ontwikkelingen gaan snel. Techniek van vandaag is morgen weer achterhaald. Voor het voltooien van deze opgave hebben we 30 jaar gesteld. Dit hoeft dus niet in één raadsperiode opgelost te worden. Dit om op termijn zo min mogelijk ongewenste effecten en desinvesteringen te krijgen;

c) Geen beleid voeren wat op korte termijn wellicht resultaten oplevert, maar op de langere termijn volledig achterhaald blijkt te zijn. Zorgvuldigheid voor snelheid! De aanleg van grote zonneparken zorgt voor snelheid in het verduurzamen, maar roept vraagtekens op voor de toekomst. Landschappelijke inpassing of natuurontwikkeling moet daarbij vanzelfsprekend zijn en is dus geen extra meerwaarde.

d) Draagvlak van onze inwoners is essentieel bij dit soort ontwikkelingen. Voorlichting, facilitering en waar mogelijk begeleiding van onze inwoners over de energietransitie vindt het Zùmmers Belang CDA belangrijk;

e) Als gemeente in samenwerking met inwoners en ondernemers blijven zoeken naar slimme oplossingen. Bij de inwoners zitten vaak verrassende ideeën;

f) Maximaal benutten van gebouwen (daken) voor het opwekken van zonne-energie. Er kan ingezet worden op alternatieven als geothermie als de Somerense bodem daarvoor geschikt is. En ook windenergie sluiten we niet uit als dit ontwikkeld kan worden op locaties waar de investering laag is en het rendement hoog (bijvoorbeeld naast de A67 in combinatie met landbouw, waterretentie, etc.). Het plaatsen van zonnepanelen verspreid door Someren op landbouwgronden of natuur is voor Zùmmers Belang CDA de allerlaatste optie.

Het RIVM heeft onlangs nog gewaarschuwd voor de ongewenste effecten van grootschalige zonneparken op de grond. Zorgvuldigheid is dus geboden boven snelheid. Het Zùmmers Belang CDA wil daarom geen paniekvoetbal op weg naar een energieneutraal Someren.

bron foto: Freddy Schinkel